دغلبازی پیمانکاران ایران خودرویی و گرفتاری کارگران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، یکی از مشکلات مهم کارگران ایران خودرویی موضوع سابقه کار در شرکت های پیمانکاری است که در زمان بازنشستگی برایشان دردسر ساز می شود. کارگرانی که از ســال ٨٠ تا ۸۸ با پیمانکار شرکت آسه صنعت و نوآوران آن هم در ریخته گری کارخانه به مدت ٨ سال برای این پیمانکار شیاد کار کرده اند متاسفانه به دلیل اینکه سخت و زیان آور این کارگران را به بیمه پرداخت نکرده است امروز کارگران برای بازنشسته شدن دچار دردسر شده اند. پیمانکار که فعلن مفقود گردیده است و شرکت هم پاسخ درستی به کارگران نمی دهد. کارگران پیمانکاری های تعاونی خاص، نیما سرویس، رسوب بر پــارس، ارشــد پاکان، راستین خدمات و پال نیز به این مشکل دچار هستند.

به عقیده کارشناسان سندیکایی مستقر در ایران خودرو، مدیریت باید سختی کار آنان را تایید و هزینه ٤ درصد سخت و زیان آور را از جیب مبارک به بیمه تامین اجتماعی واریز کند. این محصول سیاست ارجاع کار به شرکت های پیمانکاری است. کارگر سرگردان و شرکت متضرر.

Share on Google+Share on Facebook