کاغذ بازی و بازی با جان بیماران!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، یکی از مشکلات کارگران ایران خودرویی موضوع درخواســت آنلاین نامه بیمه جهت بستری برای بیماران است. کارگر گرفتار بیماری باید برای دریافت معرفی نامه به بیمه پارسیان در خیابان میرداماد برود. که گاه معرفی نامه حضوری نمی دهند و کارگر باید با شماره تلفن های شرکت تماس بگیرد که کار این کاغذ بازی به مخاطره انداختن جان بیماراست. سوال کارگران این است:

١-چرا دوستان در واحدی که خدمات به کارکنان میدهند یا پاسخگوی تلفن نیستند یا خیلی دیر پاسخ میدهند؟

٢- مگر طرف حساب بیمارستانها نباید خود بیمه پارسیان باشد؟

٣- بهتر نیســت امــور پدر جهت هماهنگی و پی گیــری امور اضطراری شماره تلفنی برای پاسخ گوی ٢٤ ساعته در نظر بگیرد؟

Share on Google+Share on Facebook