مشکلات پیمانکاری در ایران خودرو تمامی ندارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگرانی که در ایران خودرو به سن بازنشستگی رسیده اند با موضوع نداشتن سابقه کافی سخت و زیان آور بودن شغل شان و عدم واریز ٤ درصد سخت و زیان آور به بیمه برای هر کارگر مواجه شده و می بایست این پدرسوخته بازی پیمانکار را با کار کردن بیش از ٢٠ سال جبران کنند. رانندگان لیفتراک که از سال ٩٠ تا ٩٤ برای شرکت های پیمانکاری کرده اند سابقه شان در این سالها سخت و زیان آور به بیمه اعلام نشده است و شرکت ایران خودرو به کارگرانی که ٢٠ سال سابقه کار دارند اعلام کرده ٢ سال دیگر باید کار کنید تا به سن بازنشستگی برسید. همچنین کارگرانی که ٥ سال در خط تولید کار کرده اند ســخت و زیان آور بودن شغل شان از سوی پیمانکار ثبت نشده و با عنوان شغلی نیروی خدماتی به بیمه اعلام شده است.

عدم پاسخگویی مدیریت و به عهده نگرفتن این گند کاری، کارگران را سر پیری سرگردان نموده است.

Share on Google+Share on Facebook