مشکلات کارگران شرکت لنت خاوران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارخانه لنت خاوران واقع در شهر صنعتی قزوین با دارا بودن ١٢٠ کارگر در دو شیفت کاری ۸ ساعته کاری متاسفانه پرداخت حقوق هایش همیشه با تاخیر دو هفته ای روبروست. این شرکت که سازنده لنت می باشد متاسفانه فاقد تهویه مناسب با فن های کوچک که توان دفع ذرات غبار را نداشته و آلودگی شدید گرد لنت محیط تولید را انباشته است. با این شرایط کارگران از سهمیه شیر محروم بوده و فقط چای یک بار در هر شیفت به کارگران داده می شود. قراردادهای این کارگران یکماهه و در ٢٦ام هر ماهی که کار کرده اند تازه قرارداد را می نویسند تا هر زمان خواستند کارگر را بدون حق و حقوق بیرون کنند.

به نظر کارشناسان سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران، کارگران این شرکت می بایست از سختی کار بهره مند باشند و با ٢٠ سال کار بازنشسته شوند همچنین کارفرما به دلیل رعایت نکردن قوانین کار از جمله کار مکرر از استخدام رسمی این کارگران شانه خالی کرده است که بر طبق قانون، بازرسین وزارت کار باید با نظارت بر اینگونه کارخانه ها آنان را ملزم به اجرای قوانین سختی کار و نصب فن های مناسب بکنند.

Share on Google+Share on Facebook