نه به بی قانونی و گرسنگی! (٨٥)

کمپین پیروز است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٨ شهریور و بر طبق قرار قبلی آقای مازیارگیلانی نژاد به دیدار آقای قربانی پو بازرس ارشد وزارت نفت رفتند. در این دیدار نام شرکت ها و پیمانکارانی که حقوق کارگران را به گروگان گرفته اند: پیمانکاری کیانپور مستقر در نیروگاه چاه بهار، نصب نیرو ارومیه، شرکت آزمون فلز آقای خلیلی، پتروشیمی هنگام پیمانکاری راکی، تلمبه خانه ٥ بندرعباس پیمانکاری صالحی، شرکت مهردادآتیه پیمانکاری روزبان نیروگاه چاه بهار، سایت پتروپالایش کنگان، شرکت های زیر مجموعه گاما از جمله ساپک، ممتاز گسترپارس، ره گستر نفت، جهادگران ریگ، ناورود به ایشان داده شد. همچنین مدارک 36 کارگر پروژه ای که لیست بیمه شان با عنوان شغلی مغایرت داشت نیز ارایه گردید. که بطور نمونه مدارک ارسالی علی ضامن غریبی مورد مطالعه ایشان قرار گرفت. در این دیدار گفته شد که هیچ مجموعه پروژه ای نمی تواند بدون استادکار باشد در حالی که اسناد نشان می دهد در این پیمانکاری ها همه افراد لیست بیمه شان بصورت کارگر ساده رد شده است که تخلف و دور زدن قانون است. درآمدزادیی پیمانکاران از تخلف و دور زدن قانون بسیار هنگفت است. مثلن مابه التفاوت قراردادی که پیمانکار با شرکت مادر در مورد می نویسد و مبلغ بیمه استادکاری از کارفرما می گیرند اما بیمه پرداختی همان استاد کار را به صورت کارگر ساده لیست کرده و حداقل ٧٥ درصد سود برایشان دارد و شوربختانه برای کارگر در پیرانه سری حداقل حقوقی که نمی توان با آن زندگی کرد است. هم چنین از عدم نظارت شرکت نفت بر مقاطعه کاران خود طبق ماده ٣٨ تامین اجتماعی و ماده ١٣ قانون کار که باعث حق خوری ها و ضایع شدن مسایل رفاهی کارگران است، تاکید شد. لذا خواسته شد که همان شرایط و ضوابطی که در قرارداد اولیه برای پیمان آن پروژه ذکر می شود در پیمانکاری دست چندم نیز رعایت شود از جمله غذا، خوابگاه، سرویس رفت و آمد، و مهمتر از همه رعایت پروتکل های بهداشتی کرونایی. در ضمن گفته شد پیمانکاری که نمی تواند چند ماه حقوق کارگرانش را از جیب بدهد باید از پروژه ها حذف گشته و کارگران با کارفرمای مادر طرف باشند تا حق و و حقوق کارگر ضایع نشده و این پیمانکاران بی عرضه نیز از پروژه ها حذف شوند. البته آقای قربانی پو در جریان اعتصاب کارگران اکسیر بودند. در پایان مقرر شد:

١- لیستی از کارگرانی که حقوق عقب افتاده دارند با ذکر نام، شغل، شماره تلفن، مقدار طلب، نام پروژه، نام شرکت مادر، نام پیمانکار و شماره تلفن پیمانکار به این بازرسی جهت شناسایی و حذف پیمانکاران خاطی از پروژه ها داده شود.

٢- نامه ای به اداره کل بازرسی شرکت نفت نوشته و در آن ضمن ذکر موارد تخلف از جمله بیمه، تاخیر در پرداخت حقوق، موضوع ٢٠/١٠، …. از آنان بخواهیم که با صدور بخشنامه ای عدم رعایت موارد قانونی پیمان، باعث سلب و حذف پیمانکاران و شرکت های خاطی شوند.

به همین خاطر از دوستان انتظار داریم تمامی تلاش خود را کرده موارد تخلف پیمانکاران را هرچه زودتر برای آقای مازیار گیلانی نژاد توسط نمایندگان خود ارسال کنید تا با تکمیل مدارک برای کوتاه کردن دست پیمانکاران متخلف اقدام شود.

همچنین امروز با وزارت کار تماس گرفته شد و پیگیر نامه به وزیر کار گشتیم که معلوم شد از سوی وزیر به مدیرکل روابط کار دستور داده شده تا با نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای، آقای گیلانی نژاد جلسه ای گذاشته شود. لذا در این هفته با آقای قبادی معاون روابط کار وزارت خانه، نماینده شما دیدار خواهد کرد.

متحد هستیم و متحد می مانیم

دست پیمانکاران متخلف از پروژه ها کوتاه

کارگر متحد کارگر

Share on Google+Share on Facebook