نابودی سازمان تامین اجتماعی به دستور وزیر جدید کار!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، وزیرکار اقای عبدالملکی طی سخنانی که در مجله آتشکار به شماره ١٢٩٦ به چاپ رسیده است گفته:«شرکت های جدیدی از تامین اجتماعی در راه بورسی شدن هستند»

اینکه بدون اجازه صاحبان این اندوخته ها دست به تاراج این اموال می زنید به کنار، لطفن اطلاع رسانی کنید که مجموعه هایی که قبلن بورسی شدند چه گلی به سر بازنشستگان و کارگران زده اند بعد دستور بورسی شدن بقیه اموال را بدهید.

چرا کارخانه های زیان دهی همچون هپکو را که بیش از ٨ ماه است به عنوان بدهی دولت به سازمان داده و اندوخته های بیمه شده ها را می بلعد به بورس روانه نمی کنید؟؟؟

باز قرار است کدام آقازاده را با پول های بادآورده از این بورسی شدن به کانادا روانه کنیم؟

Share on Google+Share on Facebook