کمپین ٢٠/١٠ برای همه مناطق پروژه ای است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با خبر شدیم در پتروشیمی مارون و پالایشگاه آبادان بعضی از پیمانکاران به تازگی پیشنهاد حقوق پایین تر از کمپین و ٢٤/٦ را اعلام کرده اند. با اعتراض کارگران نسبت به این رویه غلط به کارگران گفته اند که کمپین فقط مخصوص عسلویه است و بس.

به همه کارگران، پیمانکاران، مدیران پالایشگاهها و پتروشیمی ها و نیروگاهها و هر جایی که کارگران به صورت پروژه ای کار می کنند اعلام می کنیم که کمپین مخصوص همه کارگران پروژه ای است و مکان به خصوصی ندارد و می بایست حقوق کمپینی کارگران رعایت شود. بی تردید کارفرمایان متخلفی که از سوی کارگران به ما معرفی شوند مورد تحریم کارگری قرار خواهند گرفت.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٤ آذر ١٤٠٠

Share on Google+Share on Facebook