سودهای نجومی ذوب آهن به کجا می رود؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، به گفته معاون مالی اداری ذوب آهن سود ششماهه نخست این شرکت در سال جاری ٢ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که توزیع لباس و کفش رانندگان سبک و سنگین صورت نگرفته و تامین وسایل حفظ بهداشت فردی و گندزدایی و ضد عفونی در شرکت ذوب آهن مناسب نبوده و مقدار شوینده بهداشتی در قسمت ها کم می باشد و به همین دلیل سلامت کارکنان به خطر افتاده است.

بی تردید این سودهای نجومی نه بر سر سفره کارگر ذوب آهنی رفته و نه حتا خرج لوازم اولیه بهداشت و ایمنی می شود. به سازمان تامین اجتماعی هم که ٨٠ درصد این سود مال آن است هم نمی رود وگرنه با ورشکستگی روبرو نمی گردید.

سوال اینجاست این سودها به کجا می روند که حتا لباس و کفش راننده اش را نمی تواند تامین کند؟

Share on Google+Share on Facebook