پیگیری های کمپین ٢٠/١٠ ادامه دارد!

در ادامه پیگیری های نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای آقای مازیار گیلانی نژاد در رابطه با تخلفات پیمانکاران که در نامه های ٩٣٥٣١ به تاریخ ١٥/٦/١٤٠٠ و ١٤٩٧٨٧ به تاریخ ١٧/٨/١٤٠٠ به بازرسی وزارت کار نوشته شده بود، امروز ١١/١٠/١٤٠٠ نامه دیگری برای ریاست بازرسی وزارت کار آقای مظفری به شرح زیر به شماره دبیرخانه ١٩٨٢٢٩ داده شد:

«بنام دادگر، حضور محترم ریاست بازرسی وزارت کار آقای مظفری

با سلام احتراما، پیرو نامه به شماره ١٤٩٧٨٧ به تاریخ ١٧/٨/١٤٠٠ که برای شما ارسال کردیم و همچنین پیرو نامه به شماره ثبت وزارتی ٩٣٥٣١ به تاریخ ١٥/٦/١٤٠٠ که از سوی ١٩١٠ کارگر پروژه ای به آن وزارتخانه ارسال گردیده بود و متعاقب دیداری که با آقای دکتر قبادی مسوول روابط کار آن وزارتخانه داشتیم و همچنین نامه آقای شاه کرمی معاون وزیر به شما برای بررسی نامه های داده شده به وزارتخانه جهت بررسی تخلفات پیمانکاران، متاسفانه متوجه شدیم کارشناس شما آقای بسطامی عنایتی به مواد ٨٥ و ٩٦ و بند الف و ب و تبصره 2 ماده ٩٦ و مواد ٩٨ و ١٠١ نداشته اند و نامه بدون بررسی از سوی شما مسکوت گذاشته شده است و ١٩١٠ کارگر پروژه ای از اجرا شدن مواد قانون کار گفته شده محروم گشته اند. لذا بدین وسیله برای بار دوم خواهشمندیم ضمن مطالعه دقیق خواسته ها و تخلفات مکرر پیمانکاران و زیر پا گذاشته شدن قوانین کار، پاسخی در خور دریافت کنیم. با سپاس

مازیارگیلانی نژاد نماینده کارگران پروژه ای»

در ساعت ٩ و ٢٤ دقیقه صبح امروز آقای ملکی نیا معاونت بازرسی کل وزارت کار با آقای گیلانی نژاد تماس تلفنی گرفته ضمن تایید موارد قانونی استناد شده در نامه، اعلام کردند:« این بازرسی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تخلفات پیمانکاران در پروژه ها به کار خواهد بست و بی تردید یکی از وظایف اداره بازرسی بازدید های دوره ای از پروژه هاست. در اداره کار بوشهر پرونده شما در حال رسیدگی می باشد» گیلانی نژاد از ایشان درخواست نمود:« گزارشی از بازرسی های صورت گرفته توسط بازرسان را با موارد تخلفی که کارگران داده اند به ما بدهید تا ما به کارگران اعلام کنیم و یا اینکه وقتی را تعیین کنند تا در نشستی اسناد جدیدی از تخلفات پیمانکاران به آن اداره کل ارایه گردد.»

Share on Google+Share on Facebook