فرهنگ ایثار و شهادت موتور اصلی سازمان تامین اجتماعی می شود!

«موسوی رییس سازمان تامین اجتماعی مجله آتشکار»

ما از رییس سازمان تامین اجتماعی می پرسیم آیا برگرداندن ١٠٠٠ قلم دارویی که از دفترچه های درمانی کارگران و بازنشسته ها حذف شده است جزیی از فرهنگ ایثار و شهادت نمی تواند باشد؟

آیا پوشش دادن همه موارد درمانی پیرمردها و پیرزنان بازنشسته و حذف بیمه تکمیلی بی خاصیت و کم کردن نگرانی همه بیمه شده های تامین اجتماعی نمی تواند جایی در فرهنگ ایثار و شهادت داشته باشد؟

آقای موسوی، اگر به این موضوع عقیده دارید پس لطفن همسان سازی حقوق بازنشستگان را که ٨٩ هزار میلیارد تومان است و آن را از دولت دریافت کرده اید، عملی کنید تا کمی سفره های بازنشسته ها رونق بگیرد.

بازنشستگان در جوانی چه در حین انقلاب و چه در زمان جنگ نشان دادند که به این فرهنگ معتقد هستند، حالا نوبت شما و دیگر مسوولین است که ثابت کنید چقدر به این فرهنگ اعتقاد دارید.

Share on Google+Share on Facebook