سختی کار، مشکل اصلی کارگران ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، سختی کار کارگرانی که در پیمانکاری های راستین خدمت، تعاونی خاص، آی پاچی کار و پی پاک کار می کنند همچنان در هاله ای از ابهام است. کارگرانی که سالها در فرایند کار سخت و زیان آور روزگار گذرانده اند امروز با مشکل بازنشسته نشدن روبرو گردیده اند. این در حالی است که کارگران بسیاری از اوایل سال بالاخره بازنشسته شده اند که فقط در اواسط آذر ماه ٧١ نفر دیگر نیز بازنشسته شده و کار این افراد به دوش کارگران شاغل افتاده است. موضوعی که مدتهاست اعتراض کارگران را برای استخدام نکردن کارگران جدید در پی داشته است.

ایران خودرو با تایید نکردن سختی کار این کارگران که فقط پیمانکاری پی پاک ٤٠٠ کارگر را تحت پوشش دارد و ندادن مبلغ ٤ درصد حق سخت و زیان آور بودن این کارگران به سازمان تامین اجتماعی طی ٢٠ سال سود خوبی به جیب زده است. کارگران شاغل با این تصمیمات ضد کارگری تحت استثمار شدیدی قرار دارند.

Share on Google+Share on Facebook