کمپین ٢٠/١٠ همچنان الهام بخش کارگران نفت و گاز!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٣٥٠٠ کارگران پتروشیمی شازند اراک خواستار یکسان‌سازی قراردادها هستند. این کارگران که با قراردادهای متفاوت مشغول به کار هستند خواهان طرح طبقه‌بندی مشاغل و اعمال ضریب ریالی، حق فراورش، فوق‌العاده حق جذب، یکسان‌سازی قراردادها هستند.

بعد از اعتصاب سراسری ١٠٠ هزار کارگر پروژه ای در تابستان که به کمپین ٢٠/١٠ معروف گشت، کارگران با قراردادهای مختلف نیز شروع به اعتراض به نحوه قراردادهایشان کرده اند و خواستار همسان سازی قراردادهایشان شده اند.

Share on Google+Share on Facebook