مرگ عامدانه بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران یک قتل سیاسی و محکوم است

در این پندار می گردی
که من در گور خواهم خفت،
عبث! پندار موهومی است
من از تو پیش تر در خانه خواهم ماند،
کنار جام و آتشدان.
مگر آواز میمیرد؟
مگر شعر و ترانه دفن خواهد شد؟
مرگ عامدانه بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران یک قتل سیاسی و محکوم است.
ضمن تسلیت به کانون نویسندگان ایران و خانواده گرامی این کنشگر با ارزش، حمایت همه جانبه خود را از اقدامات کانون نویسندگان ایران و خانواده این جانباخته فرهنگی در عرصه های قضایی و سیاسی را اعلام می داریم.
روانت شعله ای گردد فرو سوزد پلیدی را

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای کارگران بافنده سوزنی

بازنشستگان صنعت چاپ

بازنشستگان شهاب خودرو

١٩ دیماه ١٤٠٠

Share on Google+Share on Facebook