ایران خودرو و استخدام!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، طی دو ماه آذر و دی ٤٣٥ نفر دیگر به جمع بازنشستگان ایران خودرویی اضافه شد و این به معنای خروج این عزیزان از چرخه خط تولید بوده و کارشان به دوش دیگر کارگران افتاده است. این در حالی است که ایران خودرو برای استخدام راننده لیفتراک و کارگر ساده آگهی زده و باید این افراد کمتر از ٢٥ سال داشته باشند اما در آگهی ذکر نشده که چند نفر کارگر می خواهد استخدام کند.

با توجه به فشار کاری و فرسودگی بیش از حد کارگران متاسفانه مدیریت برای کمتر هزینه کردن و سودآوری بیشتر، از استخدام کارگران جایگزین چند سالی است طفره رفته است. در آذرماه سال جاری کارگران خطوط طی پیغامی به مدیریت از کمی کارگر در قسمت های مختلف اعتراض خود را اعلام کردند.

امیدواریم مدیریت ایران خودرو صدای ما را شنیده و زودتر دست به استخدام کارگر بزند.

Share on Google+Share on Facebook