بدقولی کارفرما بی پاسخ گذاشته نخواهد شد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت Otcc شرکت جویبار نصب که در زمان اعتصاب تابستان قول اجرای کمپین ٢٠/١٠ را داده بود با بد قولی به کارگران آنها را عصبانی نموده است. روز کار را ٢٣ روز به جای ٣٠ روز اعلام کرده اند و همچنین حقوق ها را بسیار کمتر از حقوق کمپین منظور کرده اند. بطور مثال مونتاژکار مخزن که دستمزدش ۲۷ میلیون باید باشد به ١٥ میلیون کاهش داده اند

بی تردید این بدقولی و شیادی شرکت Otcc بی جواب گذاشته نخواهد شد. ما به کارگران توصیه می کنیم ضمن حفظ خونسردی خود با اتحاد کار را تعطیل کرده تا اجرا شدن مفاد کمپین اعتصاب کنند. ما همراه و پشتیبان شما هستیم.

کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک خوزستان

Share on Google+Share on Facebook