در شرکت سداد چه می گذرد؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بدنبال گزارشی که از پروژه زیرساخت راه آهن مبارکه (اصفهان) به شهرکرد (چهارمحال بختیاری) با پیمانکاری شرکت سداد به اطلاع رسید و در آن قید گردید که رانندگان، تعمیرکاران و کارگران به دلیل چندین ماه عقب افتادگی حقوق خود دست به اعتصاب زده و به عنوان اعتراض درمقابل استانداری اصفهان تجمع نمودند و با دادن وعده پرداخت حقوق به سرکار بازگشتند. با پرداخت یک ماه حقوق و اخراج عده ای از اعتصاب کنندگان کار ادامه یافت و از آن زمان تا اوایل دیماه تعداد نیروی کار این شرکت در این پروژه از حدود ٥٠٠ نفر به کمتر از ١٥٠ نفر کاهش یافت و مسئولان دلیل این کار را پرداخت نکردن پول توسط کارفرما عنوان نمودند. چنین به نظرمی رسد که در سال ١٤٠٠ هیچ مبلغی از طرف وزارت راه در خصوص این پروژه به حساب این شرکت واریزنشده است. در چند مورد هم کامیون به جای طلب پیمانکاران جزءبه آنها فروخته شده است.

١٥ دیماه هم باقیمانده نیروی کار این شرکت که حدود ١٠٠ نفر بودند بار دیگر دست به اعتصاب زده و خواهان حقوق معوقه خود شدند و اعلام کردند:« کارد به استخوان رسیده و دیگر جایی برای گرفتن پول قرضی سراغ نداریم» اعتصاب با این شرایط پایان یافت که تا ٢٥ دی، یک ماه حقوق به حسابها واریز شود و تا روشن شدن تکلیف شرکت کار تعطیل می شود.

یک ماه حقوق پرداخت شد و کارگاه هم به مدت نامعلوم تعطیل، که بی تردید کمتر از چند ماه نیست.

از ٢٥ دی ماه تا امروز ٢٧ دی ماه تجمع در مقابل در ورودی کارگاه ادامه دارد و کارگران خواهان حقوق معوقه خود هستند. یادآوری می شود شرکتی دیگر به نام “ویسا” که ادامه زیرسازی را از سفید دشت به شهرکرد را انجام می دهد نیز با همین مشکل مواجه شده و کار را تعطیل کرده است.

Share on Google+Share on Facebook