پرچم کمپین ٢٠/١٠ همچنان در اهتزاز است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز یکشنبه ۲۴ بهمن‌ماه کارگران داربست‌بند و مونتاژکار پتروشیمی کیان به دلیل عقب افتادن حقوق هایشان از صبح دست به اعتصاب زدند.

این کارگران در عسلویه به پیمانکاری فردی به نام کیوانی که زیر نظر شرکت ماشین سازی اراک هستند، کار می کنند.

کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک در خوزستان ضمن حمایت از خواسته های برادران خود از کارگران می خواهد تا وصول خواسته ها دست از اعتصاب نکشند. یکی از اصول کمپین ٢٠/١٠ عقب نیفتادن دستمزدها و رعایت قوانین کمپین بود.

Share on Google+Share on Facebook