وضعیت در شرکت آرمه تاب گسترش افتضاح است!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت آرمه تاب گسترش واقع در آزادگان جنوبی برای حتا کادر مهندسی خود نیز ارزش قایل نیست و شرایط کاری در آنجا افتضاح است. کارشناس کیوسی با ٦ میلیون و سرپرستش ٨ میلیون دستمزد می گیرند. امکانات زیرصفر. آب معدنی نمی دهد به جایش با تانکر آب میاورند. قند، چایی، لیوان، چایی ساز باید کارگر خودش بخرد. میز و صندلی وجود ندارد و فقط میزی دارند که رویش یک کامپیوتر و یک پرینتردرب و داغون است و بقیه روی زمین می نشینند. ظهر، غذایی که حیوانات نمی خورند، خشک بدون میوه و ترشی و ماست، فقط غذا با یک نوشابه می دهند. از امکانات پتو و بالش و ملحفه در خوابگاه مهندسی خبری نیست. دمپایی، وسایل حمام، وسایل چای، و آب معدنی در این پروژه اصلا معنی ندارد.هفته ای صد هزار تومان برای صبحانه و میوه می دهند. کفش و لباس کار در کار نیست. مسوولین اداری و انبار و مالی شرکت، ماشینهای خودشان را در اختیار واحدها قرار داده و جالب اینکه به بهانه اینکه مجوز ورود ندارند ماشین داخل سایت نمی آوردند. یعنی عملن همه پیاده هستند. نفرات بومی با حقوق بخورونمیر کار می کنند. ازهمه سه برابر حقوق سفته میگیرند.

دوستان کارگر اگر کسی به نام رحیمی مهر زنگ زد برای این شرکت گولش را نخورید.

Share on Google+Share on Facebook