پروژه ها و پیمانکاران دغلکار را بشناسیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، همانطوری که قبلن هم گزارش کرده بودیم شرکت عمران رهگذر واقع در انبار نفت بین جاسک و میناب یا همان آقای آذرکمان که قبلن از کیسون کار گرفته بود، وضعیت خوبی ندارد. کارگران گزارش می کنند که الکترودها افتضاح است و اصلن کیفیت ندارد و ناظر هم انتظار دارد مثل آرگون پاس۱بزنید. دوستان مطلع باشند که برای کار کجا می روند.

همچنین آقای امینی پور پیمانکار ساخت مخازن قشم مخزن شماره هفت به کارفرمایی شرکت آسفالت توس حقوق کارگران را با تاخیر پرداخت می کند.

Share on Google+Share on Facebook