اجحافات در پروژه ها را افشا کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا در شرکت فراپتروساز به پیمانکاری عباس مزارحی که برای کارهای برق در این پروژه مشغول است به کارگران برقکارش بیمه رد نمی کند. اگر کارگری دوماه برایش کار کند فقط یک ماه آن را بیمه رد می کند. کارگران این پیمانکار همیشه حقوق عقب افتاده دارند. اضافه کاری برای کارگرانش منظور نمی کند و کارگر باید در روزهای بارانی هم سرکار برود وگرنه جریمه خواهد شد. در خوابگاهها وسایل گرمایشی وجود ندارد و همچنین از صبحانه هم خبری نیست.

Share on Google+Share on Facebook