تا کی فشار را تحمل کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتراضات کارگران ایران خودرویی به فشار کار تحمیل شده به واسطه بازنشستگی کارگران هنوز توسط مدیریت جواب داده نشده است. طبق اطلاع بخش اداری ایران خودرو در دو نوبت در بهمن ١٥٠ کارگر و اوایل اسفند ١٨٠ کارگر بازنشسته شده اند که کار این افراد بر دوش شاغلین افتاده است.

اگر در هر ماه فقط ١٠٠ نفر بازنشسته شده باشند در طی امسال بیش از ١٠٠٠ نفر بازنشسته شده و جذب نیرویی هم اتفاق نیفتاده است.

فشار کاری باعث فرسودگی زودهنگام کارگر شده و آسیب های جسمی و روانی متعددی را به کارگران می زند. اکثر کارگران ایران خودرویی پس از بازنشستگی مبتلا به بیماری افسردگی می شوند.

Share on Google+Share on Facebook