روزی نو را رقم خواهیم زد!

هر چند حقوقی تحقیرآمیز را به ما تحمیل کرده اند و گرانی را به کام دلالان لانه کرده در دولت شیرین نموده اند تا تلخکامی برای ٩٠ درصد مردم ایران اتفاق بیفتد اما آنچه را که نمی توانند تغییر بدهند اراده و خواست زحمتکشان و همه مردم ایران است:« نان و همبستگی»

طبیعت به انسانها آموخته است بدون کوشش و صبر، روزی نو نخواهد آمد. هیچ تغییری بدون رنج و مبارزه به دست نخواهد آمد. سالی که رفت حاصل مبارزات ماست و سالی که خواهد آمد سال برنامه ریزی برای آینده فرزندانمان و مهین عزیزمان ایران است.

در سال پیش رو، از یاد نخواهیم برد برادران و خواهران زندانی مان را که به جرم مبارزه براي آینده ای بدون ستم طبقاتی در زندان هستند.

از یاد نخواهیم برد خانواده هایی را که می دانند پدر با جیب خالی به خانه می آید و با رویی خوش پذیرای اویند.

از یاد نخواهیم برد خانواده هایی را که مان آورشان در حوادث شغلی کشته شدند و به یاریشان خواهیم شتافت.

اما عشق به زحمتکشان و میهن عزیز کارگریمان و نو شدن طبیعت، شادی است که هرگز ما را نخواهد فسرد .

امید که از اشتباهاتمان درس گرفته باشیم و سال جدید را پرتلاش و با عشق به زحمتکشان و اتحاد شروع کنیم.

نوروز را گرامی خواهیم داشت و با تلاش روزگاری نو و انسانی را رقم خواهیم زد.

درود بر زحمتکشان ایران

درود بر سندیکالیست های میهنمان

پیروز باد رزم خواهران و برادران زندانی مان

گسترده تر باد همبستگی کارگران ایران

نوروز بر همگان شادباش!

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان صنعت چاپ

بازنشستگان شهاب خودرو

بازنشستگان مستقل قزوین

٢٧ اسفند ١٤٠٠

Share on Google+Share on Facebook