از برادران اعتصابی مان حمایت می کنیم!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با اعتصاب کارگران پروژه ای برای اعمال قانون افزایش حقوق ها متاسفانه بسیاری از شرکت ها از افزایش دادن حقوق ها خودداری کرده و کارگران شان در اعتصاب بسر می برند تا خواسته هایشان محقق شود. از جمله:

١- کارگران مبین صنعت یا همون آقای ممبینی

– ٢پتروشیمی گچساران

٣- پالایشگاه آدیش جنوب

٤- شرکت مخازن سبز، پیمانکار شرکت صدرا

٥- کارگران پروژه ای NGL3100 دهلران

٦- شرکت آتی سازان پرشیا به مدیریت رضا شهبازی،

٧- پتروشیمی دالاهو به پیمانکاری آقای سلیمانی،

از برادران بیکار می خواهیم برای کار به این شرکت ها مراجعه نکنند. همچنین به شرکت های کاریابی هم اخطار می دهیم چنانچه آگهی کار برای این شرکت های متخلف بگذارند با برخورد سخت ما مواجه خواهند شد.

مدیریت کمپین ٢٠/١٠

Share on Google+Share on Facebook