ساعت کاری کمپین ٢٠/١٠ چه میزان است؟

بسیاری از ما می پرسند در هنگام عقد قرارداد ساعت کاری در روز چه مقدار است؟ طبق قانون کار بین المللی و قانون کار ایران هر کارگر می بایست ٨ ساعت کار در روز انجام دهد. چرا هشت ساعت کار و نه بیشتر؟

به دلیل اینکه طی ٨ ساعت کار، کارگر خسته شده توانش تحلیل می رود، دقتش کم می شود و در نتیجه بهره وری کارش کاهش یافته و خطای انسانی او در اضافه کاری بیشتر شده که هم به خود صدمه می زند و هم به ابزار کارش.

در قانون کار هر کارگر موظف است ماهانه ١٩٢ ساعت کارکرد داشته باشد یعنی هفته ای ٤٤ ساعت کار در حقیقت ٥ روز ٨ ساعت و پنجشنبه هم ٤ ساعت جمعه هم تعطیل است. البته این ساعت کار برای کارگرانی است که در شرایط عادی کار می کنند و شب به خانه رفته به لحاظ روحی و روانی و جسمی استراحت می کنند و فشار دوری از خانواده را ندارند.

کمپین ٢٠/١٠ به همه کارگران توصیه می کند روزانه ٨ ساعت کار با قیمت مصوب کمپین را قرارداد بسته و اضافه بر این را اضافه کاری طلب کنند. یعنی ١٦٠ ساعت کار برای ٢٠ روز کار.

حامی کمپین باشیم.

مدیریت کمپین ٢٠/١٠

Share on Google+Share on Facebook