گزارش های خبرنگارپیام سندیکا

در تجمع آموزگاران در مقابل مجلس و پراکندن و دستگیری آموزگاران ، رانندگان  دو دستگاه اتوبوس های شرکت واحد با سوار نمودن آموزگاران بسیاری از آنان را از دستگیری نجات دادند. این رانندگان با دور زدن بیش از دوبار در اطراف مجلس نه تنها با اعتراض مسافرین روبرو نشدند بلکه با همراهی مسافرین این آموزگاران را از مهلکه نجات دادند. یکی از مسوولین  کانون صنفی معلمان ایران ضمن سپاسگزاری از این حرکت سندیکایی از بودن چنین کارگران آگاهی اظهار خشنودی کرده و به سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد در آموزش چنین کارگرانی خسته نباشید گفت.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

1/5/1394 

Share on Google+Share on Facebook