وادارتان خواهیم کرد به قانون عمل کنید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز کارگران فاز ١١ پیمانکاری نفت ستاره رمضان کرمی و جاسم فرامرزی به دلیل افزایش نیافتن دستمزد ها و رعایت نشدن مقررات کمپین ٢٠/١٠ دست از کار کشیده و تا رسیدن به خواسته های خود در اعتصاب می مانند.

همچنین امروز طبق وعده پتروشیمی آدیش به پیمانکاری آقای کرمی که به کارگران وعده دروغین افزایش حقوق و موافقت با ۲۰۱۰ داده بود برملا شد و کارگران سرکار نرفتند. با آنکه نیروی انتظامی و افراد منطقه ویژه به این محل آمدند تا کرمی زیر بار قانون کار برود متاسفانه دستور به تسویه حساب نیروها را داد. کارگران هم اعلام کردند تا تسویه حساب کامل پروژه را ترک نخواهند کرد.

باز هم به افرادی که به فکر پشت کردن به برادران خود هستند هشدار می دهیم که هیچکس حق رفتن به این کارگاهها را ندارد و اعتصاب شکن را در شهرش رسوا خواهیم کرد.

هیچ گروه کاریابی حق گذاشتن آگهی برای این شرکت های ضد کارگری را ندارد.

سندیکا اعلام می کند به زودی پیمانکاران قانون شکن را به مسوولین مربوطه معرفی و آنان را از پروژه های نفت و گاز بیرون خواهد کرد.

کارگر متحد کارگر

Share on Google+Share on Facebook