قانون شکنی در مقام شهردار تهران!

رانندگان شرکت در اعتراض به افزایش ١٠ درصدی دستمزدهایشان از دیروز ٢٦ اردیبهشت دست به اعتصاب و اعتراض زدند. بخشی از این رانندگان به سرکار نیامده و در خانه ماندند و بخشی هم با تجمع در مقابل دفتر مرکزی و سپس شهرداری به این افزایش احمقانه اعتراض کردند. رانندگان خطوط بی آر تی از دیروز آغازگر اعتصاب بوده و امروز هم رانندگان سامانه های ٤ و ٥ نیز از کار خودداری کرده به آنان پیوستند. در اطلاعیه ای که بعد از اعتراض کارگران از سوی شهرداری صادر شده است موضوع را به تعیین تکلیف افزایش به آینده ای نامعلوم حواله داده اند.

دیروز شهردار از افزایش ١٠ درصدی حمایت کرد و از سوی رانندگان هو شد. امروز هم اطلاعیه ای مبنی بر ٤٠١ درصد افزایش حقوق علی الحساب بود که رانندگان نپذیرفتند. در نهایت امروز بعدازظهر ٤٧ درصد افزایش حقوق ها به حساب رانندگان واریز شد تا خواسته کارگران عملی شود و شهردار هم بداند که طبقه کارگر برده نیست و ایشان هم نمی توانند ارباب مآبانه با کارگران برخورد کنند.

خسارت هایی که از سوی رانندگان ناشی که برای شکستن اعتصاب به شرکت واحد زده شد بسیار سنگین است. متاسفانه برخوردهای مدیران نالایق باعث ناآرامی و برهم خوردن روح و روان رانندگان و کارگران می شود و می بایستی این خسارت از جیب کسانی که تصمیمات قانون شکنانه می گیرند کسر شود نه از جیب مردم.

این پیروزی را به رانندگان شرکت واحدی تبریک می گوییم. متاسفانه تعداد ١٣ نفر از رانندگان هنوز در بازداشت هستند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن حمایت از خواسته های رانندگان و کارگران شرکت واحد و آزادی هرچه سریعتر بازداشتی ها، با تمام توان و امکانات خود حامی حقوق بازداشت شدگان است.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ٢٥ اردیبهشت ١٤٠١

Share on Google+Share on Facebook