از همکارانمان دفاع می کنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت استیم واقع در فاز یک پتروشیمی بوشهر در عسلویه به دلیل مقاومت کارگران که خواستار برقراری مقررات کمپین و افزایش حقوق ٤٠ درصدی و اجرای ٢٠/١٠ هستند، این کارگران را در بخش مخازن اخراج کرد.
اين مروز ٥٠ نفر اخراج شدند چرا که جوشکاران به ٢٣/٧ و مبلغ ٢٤ میلیون موافقت نکردند.
از همه برادران می خواهیم برای این شرکت کار نکنند تا کارگران به حق خود برسند.
شرکت استیم در عسلویه تا اطلاع بعدی تحریم نیروست
کارگر متحد کارگر.

Share on Google+Share on Facebook