مسکن بی مهری!!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بعد از ١٧ سال انتظار مدیریت شهرک پرند خانه های اعضای تعاونی مسکن کارگران صنعت فلزکارمکانیک را با وضعیتی اسفناک در بلوک ٢٣٢ به آنان تحویل داده است. در عکس های ارسالی کارگران شیشه های بلوک شکسته وضعیت راهرو خراب و درب اصلی بلوک را هم با زنجیر قفل کرده اند. آب موجود نیست و به دلیل بی مبالاتی مدیریت کنتور آب به سرقت رفته و کرگرانی که قرر است بهسر خانه و کاشانه خود بروند باید بدون آب سر کنند.
نمونه ای از مدیریت در بخش مسکن

Share on Google+Share on Facebook