جان ما، جان زندانیان دربند است!

سالهاست با فشارهای ایذایی که بر زندانیان دربند اعمال می شود، زندانیان مجبور می گردند تا برای حفظ شرافت و شخصیت خود دست به اعتصاب بزنند.
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد دو روز است برای حفظ شرافت و شخصیت کارگریش دست به اعتصاب غذا زده است. بازجویان برای خروج از بن بستی که به آن دچار شده اند شهابی را به نقطه ای رسانده اند که مجبور گردیده دست به اعتصاب غذایی بزند که می داند عواقبش بسیار زیان بار خواهد بود. ما ضمن محکوم کردن اعمال غیرقانونی علیه زندانیان را، خواهان آزادی بی قید و شرط و محاکمه آنان در یک دادگاه علنی هستیم تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد»
همانطوری که قبلن هم متذکر شده ایم مسوولین قضایی و زندان ها ضامن سلامتی و جان همه زندانیان می باشند.
جان همه کنشگران کارگری، جان همه زندانیان دربند است.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ٢٤ خرداد ١٤٠١