بعد از داربست بندها، تست من ها هم اعتصاب می کنند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران تست من هم از ٥ تیرماه دست به اعتصاب خواهند زد. این کارگران هم در اعتراض به مناسب نبودن دستمزدهایشان به یک اعتصاب سراسری دست خواهند زد.
بعد از شرکت ساختار صنعت از آرین متانول عسلویه که دیروز آغازگر اعتصاب بود و خبرو عکسش هم درج شد امروز اول تیرماه داربست بندهای سایت ١ و ٢ پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی کیان ، پتروپالایش کنگان، پتروشیمی دماوند، سایت ٢ کنگان فاز ١٤ و پیمانکاری های حاجی پور، شرکت رستاک پویا، شرکت فراسکو، پیمانکاری شهبازی، پیمانکاری مطوری، شرکت ایده سازان، شرکت پایندان، شرکت اکسیر صنعت نیز دست به اعتصاب زدند . کارگران خواستار بیست روز کار و ده روز استراحت و افزایش دستمزد هایشان به میزان ٣٨ درصد اضافه حقوق بر مبنای لیست اعلامی حقوق کمپین ٢٠/١٠ سال ١٤٠٠ ، یعنی اگر بطور مثال جوشکاری در سال گذشته حقوق کمپینی اش ٢٥ میلیون تومان است باید این حقوق در ٣٨ درصد ضرب شود که می شود ٣٥ میلیون تومان برای ٢٠ روز کار.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران حامی این اعتصابات است و همه امکاناتش را برای پیروزی به کار خواهد بست.
کارگر برادر کارگر.