اعتصاب در بوستانو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پی تصمیم نابخردانه مسوولان نیروگاه بوستانو کارگران پروژه ای این نیروگاه از ٣١ خردادماه دست به اعتصاب زدند. مسوولان نیروگاه بوستانو به کارگران اعلام کرده اند ٢٠/١٠ را اجرا می کنیم به شرط آنکه عیدی و سنوات را حذف کنیم. این در حالی است برخی از کارگران تا ساعت ١٢ شب سرکار هستند. با این اقدام مسوولان نیروگاه بوستانو کارگران دست به اعتصاب زدند. کارگران خواستار حقوق اردیبهشت و خرداد خود هستند و تا اجرای دقیق ٢٠/١٠ دست از اعتصاب بر نخواهند داشت.

Share on Google+Share on Facebook