اعتصاب در شرکت پادجم عسلویه!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢ تیرماه ٥٠٠ کارگر از جمله فیتران شرکت پادجم عسلویه که زیر نظر شرکت اکسیر صنعت کار می کنند اعتصاب کردند. خواسته این کارگران اجرای مقررات کمپین ٢٠/١٠ است . افزایش حقوق امسال طبق ابلاغیه وزارت کار و مدیر منطقه ویژه اجرایی نشده است و پیمانکاران با ترفندهای گوناگون از زیر بار حقوق قانونی کارگران شانه خالی می کنند.
متاسفانه در این میان ۱۰جوشکار با کارگران دیگر همراهی نکرده و بصورت اعتصاب شکن عمل کرده اند. ما به این افراد هشدار می دهیم هرچه زودتر با دیگر کارگران همراه شوند قبل از اینکه نامشان را اعلام کنیم.