اعتصاب و همبستگی برنده ترین سلاح طبقه کارگر! (2)

کارگران شرکت ایران افق دهلران (پایدار غرب آبان و تعمیرات چشمه خوش) در اعتراض به عدم پرداخت حقوق دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. حقوق کارگران 3 ماه عقب افتاده است و حقوق رانندگان هم 5 ماه است پرداخت نشده است.
کارگران می دانند برنده ترین سلاح طبقه کارگر در مقابل ظلم کارفرمایان اعتصاب و همبستگی کارگری است.

Share on Google+Share on Facebook