جوابیه نامه درخواست مجمع عمومی سندیکای فلزکارمکانیک از وزارت کار

در پی رد درخواست سندیکای کارگران فلزکارمکانیک برای برپایی مجمع عمومی این سندیکا توسط وزارت کار، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن نوشتن جوابیه ای برای وزارت کار موارد نقض و تناقضات اشکار در قانون کار و عملکرد وزارت کار را متذکر شد. وزارت کار با نوشتن یک نامه به سندیکای کارگران فلزکارمکانیک متاسفانه به سوالات نه تنها پاسخ نداد بلکه با این جوابیه به ابهامات دیگری دامن زد. ما با درج  نامه سندیکا و جوابیه وزارت کار قضاوت را به خوانندگان واگذار می کنیم.

letter1

letter2

letter3

جوابیه وزارت کار:

letter4

 

Share on Google+Share on Facebook