اعتصاب کارگران شرکت جهانپارس!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، کارگران پیمانکاری محمد لیموچی و توانا در شرکت جهانپارس پتروشیمی بوشهر سایت یک امروز سه روز است که در حال اعتصاب هستند. متاسفانه این پیمانکاری حقوق اردیبهشت ماه کارگرانش را پرداخت نکرده است و به کارگران می گوید حسابمان خالی است. امروز کارگران بعد از خاموش کردن ژانراتور با پلیس درگیر و چند نفر دستگیر شده که بعد از چند ساعت آزاد و تسویه حساب و اخراج گردیدند. البته این افراد هم گفته شده هر زمان پول به دیگر کارگران دادیم تسویه حساب شما را هم خواهیم داد و دست خالی راهی خانه شدند.

این در حالی است که دیگر پیمانکاران این شرکت همه ٦ روز پیش کلیه صورت وضعیت های خود را با شرکت تسویه کرده اند آنگاه چطور ممکن است به لیموچی پولی پرداخت نشده باشد؟

کارگرانی که در اعتصاب هستند این سه روز را کافرما جزو کارکرد حساب نکرده و شایعه است که حقوق خرداد و تیرماه را شاید این پیمانکار اصلن ندهد و از پروژه خارج شده دست کارگران به جایی بند نباشد چون شرکت جهانپارس به کارگران گفته من پول پیمانکار را دادم ولی لیموچی می گوید حقوق را باید از جهانپارس بگیرید و کسی هم پاسخگوی این پدرسوخته بازی نیست.

به اعتقاد سندیکای کارگران فلزکارمکانیک پیمانکاران بدحساب باید از پروژه ها اخراج بشوند!

Share on Google+Share on Facebook