خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه میان آب هفت تپه گزارش می دهد:

پس از اعتراض و اعتصاب کارگران کارخانه میان آب هفت تپه در روزهای گذشته مصدوم شدن همسر یکی از معترضین در مقابل درب ورودی کارخانه ، که توسط ما خبرش پخش شد متاسفانه روز پنج شنبه 5 شهریور نیروهای امنیتی با ورود به روستای میان آب 2 تن از اعضای شورای روستا به نام های حیات احمدی و علی تمیمی که در کارخانه نیشکر هفت تپه مشغول بکارند دستگیر و به دادگاه عبدل خانه شهر الوان در 30 کیلومتری شهر شوشتر برده شدند. تا این لحظه از آنان خبری در دست نیست.روستای میان آب جزو روستاهای عرب زبان است که کشاورزانش سالهاست بر روی زمین های نیشکر پدر در پسر کار کرده اند. این کارگران کشاورزی کارخانه میان آب تنها خواسته اشان برگشت به کار و برکناری پنبه چی مدیرعامل زورگو شرکت میان آب است. او با مدیریت غلط باعث تشنج در منطقه گردیده است. به گفته کارگران دلیل بازداشت این اعضای شورای روستا اقدام تحریک آمیزعلیه شرکت میان رود اعلام گردیده است.
شوربختانه از زمان روی کار آمدن دولت جدید برخورد با اعتراضات و خواسته های کارگران نه از سوی وزارت کار بلکه از طرف نیوهای امنیتی صورت می گیرد. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن محکوم نمودن این گونه برخوردهای تشنج آمیز از طرف مدیران کارخانه ، دخالت نیروهای امنیتی در مورد مشکلات کارگری اعلام می کند حق همه کارگران ایران است که شاغل باشند و از دستمزدی مناسب برای رفع نیازمندی های خود برخوردار باشند. اعتراض و اعتصاب طبق اصل 27 قانون اساسی و منشورجهانی سندیکاهای کارگری حق همه کارگران است.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
5/6/94  
Share on Google+Share on Facebook