تلاش برای حاکم کردن مقررات کمپین ٢٠/١٠ ادامه دارد!

همچنان که تلاش می شود دستمزدها افزایش یابد، می بایست کارگران پروژه ها به همراه کوشندگان کارگری مقررات کمپین ٢٠/١٠ را هم در پروژه ها حاکم کنند. اگر اعتصابی رخ می دهد و دستاوردی را بدست می آوریم نباید بگذاریم این دستاورد نه تنها تضعیف شود بلکه سعی در بهتر کردن آن نیز باشیم. لیست دستمزدهای کمپین ٢٠/١٠ که در سال ١٤٠٠ از سوی سندیکا ارایه شد همچنان در دسترس عموم کارگران است و در اوایل امسال هم به کارگران گفته شد که ٣٨ درصد به مبالغ لیست دستمزدهای کمپین سال گذشته اضافه کرده قرارداد ببندند.
در همین راستا نماینده کارگران پروژه ای آقای گیلانی نژاد جهت حاکم کردن موضوع لیست بیمه طبق دستمزدهای دریافتی و ارایه فهرست پیمانکاران دغلکار که از این امر تخطی کرده اند سال گذشته با اداره کل آموزش شرکت نفت، حراست مهندسی توسعه نفت(متن)، بازرسی کل شرکت نفت و سازمان تامین اجتماعی نامه نگاری و دیدار داشته است تا بتوانیم پیمانکاران را مجبور کنیم لیست بیمه کارگران را با عنوان شغلی درست و مبلغ پرداختی به کارگر را به سازمان تامین اجتماعی ارایه کند و نه اینکه کارگر متخصص را با عنوان کارگر ساده به سازمان معرفی و بیمه اش را پرداخت کند که دزدی آشکاری هم از سازمان تامین اجتماعی است و هم خیانتی به زمان پیری کارگران.
آقای گیلانی نژاد نامه ای به تاریخ ٩/٣/١٤٠١ به شماره ٨١٥٤٢٦٤٦ به راست سازمان تامین اجتماعی نوشت و در آن اعلام کرد:« در سایت ١ پتروشیمی بوشهر فقط ٥ هزار کارگر کار می کنند که ماهیانه حق بیمه آنان حداقل ٣٠ میلیارد تومان می تواند برای سازمان ورودی داشته باشد» که این ٣٠ میلیارد تومان به جیب پیمانکاران رفته و سر سازمان تامین اجتماعی کلاه می رود.
در پاسخ به نامه گیلانی نژاد در تاریخ ٢٣/٣/١٤٠١ نامه ای از سوی سرپرست اداره کل وصول حق بیمه آقای محمد اسماعیل زاده برای آقای دیری مدیرکل تامین اجتماعی بوشهر زده شد تا بررسی و به این خلافکاری پایان دهند و مقرر شد که نتیجه را به آقای گیلانی نژاد اعلام کنند که رونوشت این نامه برای ایشان از سوی سازمان تامین اجتماعی نیز فرستاده شد.
در تاریخ ١١/٥/١٤٠١ ، امروز نامه ای مجدد برای آقای محمد اسماعیل زاده سرپرست اداره کل وصول حق بیمه سازمان از سوی گیلانی نژاد به شماره ٨٣٨٠٢٧١٠ ارسال گردید که در آن گفته شده پیمانکاران به تخلفات بیمه ای خود ادامه می دهند و خواستار پاسخ آقای اسماعیل زاده گردیدند.
وقتی حقی را می گیریم باید آن را چون مردمک چشم نگهبانی کنیم و برای ارتقا آن بکوشیم و پیگیر دستاوردها باشیم وگرنه اعتصاب هر روزه کاری از پیش نخواهد برد و بعد از چندی در به روی همان پاشنه خواهد چرخید.
باید متحد بود و مقاوم زنده باد کمپین ٢٠/١٠
کارگر برادر کارگر