کارگران ستاره تاراز در اعتصاب!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز اول شهریور ١٤٠١ کارگران پروژه ای ستاره تاراز در پتروشیمی بوشهر سایت ١ دست به اعتصاب زده و در محوطه پروژه بست نشستند. این کارگران ٢ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.

با آنکه سرپرست شرکت سازه پاد در ١٠ اردیبهشت به نماینده کارگران پروژه ای مازیارگیلانی نژاد در حضور مدیر منطقه ویژه اطمینان داده بود که به هیچوجه دستمزد کارگران عقب نخواهد افتاد این دومین شرکت پس از شرکت استیم است که حقوق کارگرانش عقب می افتد.

Share on Google+Share on Facebook