بدرود با سایه!

شعر خوانی اعضای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

ارتباط با ادمین@Sfelezkaran :
کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

Share on Google+Share on Facebook