پیروزی دیگری برای بازنشستگان!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با تلاش های کنشگران بازنشستگی پیروزی دیگری را بازنشستگان بدست آوردند که اگر هشیار باشند می توانند آن را گسترده تر کرده و دست مافیا را از هیات مدیره ها کوتاه کنند.

در تاریخ ١٥/٦/١٤٠١ نامه ای به شماره ١٣٦٩١٨ از سوی سید فخرالدین نژادموسوی سرپرست اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار به همه کانون های کشور زده شده است. در این نامه دستور داده شده است بند ٧ ماده ٣٠ اساسنامه کانون ها (شرط حداقة یک دوره سابقه عضویت در کانون برای کاندیداتوری در انتخابات هیات مدیره) از متن اساسنامه نمونه کانون های کارگران بازنشسته شهرستان و استان حذف گردد. همچنین به همه هیات مدیره ها دستور داده شده است تا ظرف سه ماه از این دستور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و درج در اساسنامه با رعایت تشریفات قانونی اقدام و نتیجه را به اداره کل گزارش کنند.

دوستان این فرصتی است تا ما با جمع آوری امضا در شهرهای خودمان این موارد را نیز در تغییر اساسنامه بگنجانیم الف) ٢ دوره ای شدن حضور در هیات مدیره ب) سطح سواد اعضای هیات مدیره کمتر از دیپلم نباشد

با این اقدام حداقل نصف بیشتر هیات مدیره های بی عرضه از حضور در هیات مدیره منع خواهند شد و می توانیم از بازنشستگان شایسته در هیات مدیره ها استفاده کنیم.

به امید پیروزی های بیشتر

Share on Google+Share on Facebook