کشتار کارگران ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکاران برای اینکه سود بیشتری ببرند از نوجوانان زیر سن قانونی و بی تجربه برای کار استفاده می کنند.

فردین بداغی نوجوان ایذه ای که در پیمانکاری سلحشور و در مخازن جاسک کار می کردبه دلیل بی شرفی و بیشعوری کارفرمایش جان باخت.

پیمانکاری سلحشور یکی از بدنام ترین پیمانکاران پروژه ای است. او مثل برده با کارگرانش رفتار می کند. اضافه کار اجباری شبانه بدون ایمنی و نور کافی و شرایط مناسب کار متاسفانه باعث گردید تا فردین در تاریکی و نبود نور کافی سقوط کرده و جان ببازد.

بارها به کارگران گفته ایم که وقتی ایمنی و شرایط مناسب کار فراهم نیست نه تنها خود کار نکنید بلکه جوانان بی تجربه ای مانند فردین را هم نگذارید کار کنند.

فردین جان یادت در قلب ما زنده است و در کنار خانواده داغدارت هستیم.

Share on Google+Share on Facebook