اطلاعیه

آن ‌كه او امروز در بند شماست

در غم فردای فرزندِ شماست

خشم عمومی نسبت به جان باختن دختری از فرزندان ایران که می توانست با تدبیر و شفاف سازی در مسیری درست قرار گیرد امروز به اعتراضی عمومی به بی تدبیری همه دست اندرکاران این موضوع تبدیل گشته است. به گزارش صدا و سیما تاکنون ١٧ نفر در اعتراضات اخیر از نظامی و غیرنظامی جان باخته اند و بی تردید عده زیادی نیز دستگیر و هزاران پرونده نیز برای افراد گشوده شده خواهد شد.

اعتراضات مردم تنها به مرگ یکی از فرزندان خود نیست چرا که هر روزه فرزندان ایران از فقر، فحشا و بی دارویی میمیرند از کولبر و کودک کار گرفته تا حوادث کار که تدبیری برای این موضوعات اتخاذ نشده است.

خشم متراکم مردم، از تدابیر ضد مردمی که بیش از ٤٠ سال توان معیشتی مردم را گرفته و در جراحی اقتصادی امسال ٤ برابر قدرت خرید مردم را نشانه رفته است، نشات می گیرد. سالها رانتخواری و کارخانه تولید آقازاده های فاسد و اختلاس های هر روزه که از جیب مردم به سرقت می رود باعث این خشم عمومی گشته است.

نسبت دادن این خشم عمومی به خارج از ایران نشانه کامل به انحراف بردن موضوع و بی تدبیری مسوولان کشور است. بیکاری، فقر، گرانی هر روزه، فحشا، روند صعودی دزدی آن هم در پیش چشم همگان، افزایش خودکشی در میان نوجوانان و رکورد زدن افزایشی اختلاس ها در کنار عیاشی عده ای آقازاده و یا کسانی که سر زده بر سر سفره انقلاب آمده و این سفره را ملک خود می دانند و مجوز هر غلطی را برای خانواده خود مجاز می دانند باعث این خشم عمومی است. احتیاجی نیست از بیرون مرزها کسی برای تحریک مردم به داخل بیاید چون در هر مغازه ای این تحریک با مشاهده گرانی ها صورت می گیرد.

این خشم نه با کشتار، نه با سرکوب و زندانی کردن شهروندان، نه با پلیس های نقاب به چهره زده خاموشی نخواهد گرفت. آزادی و عدالت تنها راهکاری است که می بایست در پیش گرفته شود.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

١ مهر ١٤٠١

Share on Google+Share on Facebook