شرکت سامان افسا نارین خلافکار را بشناسیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت سامان افسا نارین به پیمانکاری نجف پرتو زیر مجموعه شرکت oeid حقوق کارگران را از تیرماه تاکنون پرداخت نکرده است. این شرکت بدحساب حقوق کارگران را بصورت تکه تکه به آنان پرداخت می کند و بیمه همه کارگرانش را هم کارگر ساده رد می کند.

این شرکت نه تنها مقررات کمپین ٢٠/١٠ را رعایت نکرده است بلکه با پررویی کارگران را مسخره کارهای خود کرده است.

از همه کارگران می خواهیم این شرکت بدحساب را که دستمزدهای پایین به کارگران می دهد را تحریم کارگری کرده و برایش کار نکنند تا بی کارگر مانده و از پروژه ها حذف شود.

Share on Google+Share on Facebook