اعتصاب برای عقب افتادن حقوق ها!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، اعتصاب در سایت ١ و ٢ پتروشیمی بوشهر به دلیل عقب افتادن چند ماهه حقوق های کارگران پروژه ای از چند روز پیش شروع شده است. امروز هم کارگران پروژه ای فاز ١٤ به اعتصاب پیوستند که با گفتگو با مسوولین فعلن به خوابگاهها بازگشتند.

از پالایشگاه آبادان خبر می رسد که شرکت سکاف امروز حقوق مرداد ماه کارگرانش را پرداخت کرده است و یک ماه عقب افتادگی حقوق دارد.

با آنکه از قبل هشدار داده بودیم که عمل نکردن به قوانین کمپین ٢٠/١٠ عواقبی دارد اما نه پیمانکاران و نه بازرسی های شرکت نفت و وزارت کار موضوع را جدی نگرفته بودند. امروز توفان خشم کارگران نتایج گردن کلفتی پیمانکار و نادیده گرفتن خواست های قانونی کارگران از سوی بازرسی های نفت و وزارت کار است.

به کارگران توصیه می کنیم آرامش خود را حفظ کرده و اجازه ندهند خواسته های به حقشان رنگ خشونت بگیرد. با انتخاب نمایندگان خود، با مسوولین وارد مذاکره شوند. سندیکا همچنان حامی آنان است.

Share on Google+Share on Facebook