کارگران در اجرایی شدن حق خود مصمم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز سه شنبه کارگران سکوهای نفت و گاز اعلام کرده اند همچنان به گفته خود پافشاری می کنند و مذاکره ای وجود ندارد.

روز دوشنبه جلسه ای با حضور نماینده وزارت کار و پیمانکاران مربوطه و نماینده مقامات امنیتی و نماینده کارگران برگزار شد که با توجه به اصرار کارگران بر اجرای قوانین، مقرر شد تا یکشنبه آینده محاسبات حقوقی تنظیم و به کارگران ارایه شود.

شنیده ها حاکی است که قرارداد پیمانکاران شرکت فلات قاره مبنای این تصمیم گیری خواهد بود که کارگران هم موافق اجرای مفاد قرارداد شرکت فلات قاره با آنان هستند.

مقامات امنیتی قول داده اند که موضوع را تا حل نهایی پیگیری کنند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران پیروزی کارگران را آرزومند است.

Share on Google+Share on Facebook