اطلاعیه سندیکاهای کارگری ایران

گفته بودم زندگی زیباست
آمدن ، رفتن ، دویدن ، عشق ورزیدن
در غم انسان نشستن،
پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن ….

شاهرخ زمانی کارگر نقاش و مبارزه راه بهروزی و آزادی طبقه کارگر ، بنیان گذار سندیکای کارگران نقاش استان تهران و البرز و همکار صدیق سندیکاهای کارگری در زندان رجایی شهر درگذشت. ضایعه از دست دادن این رفیق گرامی ، بس گران است، اما زندگی ادامه دارد و ما پرتوان تر آرمان های او را که جز بهروزی و اتحاد طبقه کارگر اندیشه ای نداشت ، را پیش خواهیم برد.
فردا بر مزارش در وادی رحمت تبریز گرد خواهیم آمد و یاد وآرمان هایش را گرامی خواهیم داشت.
سندیکای کارگران نقاش استان البرز
هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران
1394/6/23

Share on Google+Share on Facebook