از شرکت واحد چه خبر؟

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پس از اعتصاب ٢ روزه رانندگان شرکت واحد در ٢٦ اردیبهشت که حمل و نقل شهری را در تهران مختل کرد، مدیریت شرکت واحد در اقدامی جدید با بستن قراردادی با ٢ شرکت پیمانکاری نیروی انسانی به نام های حامیان و هادیان رانندگان مورد نیاز خود را توسط این شرکت ها استخدام می کند تا حربه ای باشد برای کنترل اعتصابات کارگری در این شرکت.

در حال حاضر در شرکت واحد ٤٠٠٠ نفر در بخش های مختلف اداری، فنی، حمل مسافر شاغل هستند که از این تعداد ١٥٠٠ نفر راننده رسمی و ٣٦٠ نفر راننده پیمانکاری می باشند. از سال گذشته تعداد بازنشستگان در بخش رانندگان سالیانه ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفر می باشد. با این حساب تعداد رانندگان تازه استخدام شده توسط این دو شرکت امسال از مرز ٦٠٠ نفر خواهد گذشت.

حقوق این رانندگان پیمانکاری بطور متوسط ٨ تا ١٠ میلیون کمتر از رانندگان رسمی است. این رانندگان در روز بیش از ١٠ ساعت کار کرده و از مزایای بسیار کمتری نسبت به رانندگان رسمی برخوردارند. نکته مهم این است که این رانندگان هیچ ارتباطی با شرکت واحد نداشته و نمی توانند در رابطه با مشکلاتشان با شرکت واحد وارد گفتگو شوند. این رانندگان از ترس بیکار نشدن به خواسته های غیرقانونی کارفرمایان پیمانکاری تن می دهند. با توجه به گرانی های روز افزون، اعتراضات کارگری در شرکت واحد غیرقابل پیش بینی است.

Share on Google+Share on Facebook