مجتمع مس سرچشمه و مطالبات کارگری معوقه

بر اساس گزارش دریافتی از گزارشگر پیام سندیکا در مجتمع مس سرچشمه ، در آخرین ماه پاییز سال ١٤٠١ ، وضعیت نامناسب معیشتی برای اقشار زحمت کش جامعه استمرار دارد و در همین ارتباط برخی شرکت های اقماری شرکت ملی صنایع مس، پرداخت مطالبات پرسنلی خود را مطابق زیر در جریان دارند:

– شرکت پارسیان دست به گریبانِ مشکلات مالی پروژه اش است و وضعیت نقدینگی کارگاهی بسیار بغرنجی دارد.

-شرکت متبا با استمرار مشکلات مالی از شهریور ماه موفق به پرداخت حقوق پرسنل خود نشده است؛ این شرکت با گروه بندی حقوقی، برخی پرسنل ستادی را از پیش تر از شهریور ماه بدون حقوق باقی گذاشته است.

-شرکت نیروصنعت سرچشمه تاکنون موفق به پرداخت حقوق مهر ماه نفرات خود شده و یکماه عقب افتادگی حقوق دارد.

شرکت داریان پیمانکار فلوتاسیون سرباره، تا مهر ماه مطالبات نفرات خود را پرداخت کرده و دو ماه عقب افتادگی حقوق دارد.

-شرکت مبینا حقوق مهرماه را پرداخت کرده و بیش از یکماه در پرداخت تاخیر دارد.

-شرکت جهان پارس نیز فقط حقوق مهرماه را پرداخت کرده و یکماه عقب افتادگی حقوق دارد.

گزارشگر پیام سندیکا- مجتمع مس سرچشمه

Share on Google+Share on Facebook