عدم ایمنی استاندارد باعث حوادث کاری در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در اواخر آبان حوادثی در ذوب آهن رخداد که منجر به مصدوم شدن بهرام نیک آور و مهدی گلچین فرد گردید. بهرام نیک آور تعمیرکار انرژتیک کارگاه ٥١ کوره بلند هنگام کار آسیب دید و روانه بیمارستان شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت که در حال حاضر حالش رو به بهبود است و در خانه دوران پس از جراحی را می گذراند. او ١٨ سال سابقه کار در ذوب آهن را در کارنامه خود دارد.

مهدی گلچین فرد کارگر کارگاه نورد ٦٥٠ با ١٦ سال سابقه پس از آسیب دیدگی به بیمارستان اعزام و تحت عمل جراحی دیسک کمر و جمجمه قرار گرفت. او در حال حاضر در خانه مراحل پس از جراحی را می گذراند.

اینکه دو کارگر با سابقه کاری ١٦ و ١٨ سال درگیر حوادث کاری می شوند نمی تواند از سهل انگاری کارگر ناشی شده باشد چون آنان با تجربه بود و از این حوادث کاری در محل کار زیاد دیده اند تنها می تواند نبود ایمنی مناسب آنان را درگیر حادثه کرده باشد.

مدیران ذوب آهن نمی خواهند سودهای نجومی را خرج ایمنی کنند و جان کارگران برایشان ارزشی ندارد.

Share on Google+Share on Facebook